Visie

Wij maken school met, in en voor de buurt. We vinden het belangrijk dat onze buurt weerspiegeld wordt in onze leerlingen, hun ouders en ons team. We nemen ons maatschappelijk engagement op en voeren een bewust inschrijvingsbeleid volgens de doelstellingen van het LOP.

We willen een warme school zijn waar iedereen zich welkom voelt, waarin iedereen met zijn zorgen en vragen bij elkaar terecht kan. De ouders en teamleden zijn gelijkwaardige partners in de opvoeding van de kinderen.

In onze buurtschool kiezen we bewust voor de Freinetpedagogie. We zien de klas en school als een coöperatieve en duurzame leefgemeenschap: een model voor de maatschappij waarin de kinderen opgroeien. In alle vergaderingen (met leerkrachten, kinderen, ouders, partners) is er gelijkwaardigheid van ieders inbreng. In de keuzes die we maken, houden we rekening met de impact op het milieu.

We nemen het kind au sérieux in de klas en in de school. Daaruit ontdekken kinderen ook rechten en plichten in de kleine en grote samenleving. We engageren ons als team om in een steeds veranderende maatschappij te blijven zoeken naar het evenwicht tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verwachtingen.

Onze dagelijkse activiteiten nodigen de kinderen uit tot verschillende vormen van expressie. Het kind ontdekt door feedback van klasgenoten zijn talenten. Hij wordt door de groep geprikkeld en uitgedaagd om zijn talenten verder te ontwikkelen, zijn mogelijkheden ten volle te gebruiken. We streven naar maximale leerwinst op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief vlak.

We werken bewust kleinschalig. We vinden het belangrijk dat iedereen elkaar kent, met iedereen contacten kan leggen en dat er relaties zijn tussen kinderen van verschillende klassen. Vanuit deze gedachtegang werken we met kinderen van meerdere leeftijden samen in een klas.

Er is een doordachte samenstelling van het team en coördinator: er is een personeelsbeleid dat verzekert dat het team bestaat uit mensen die bereid zijn om:

  • zelf steeds verder te evolueren in een sfeer van groei
  • regelmatig te reflecteren over hun praktijk en over de actuele interpretatie van Freinetonderwijs en het verzekeren van de onderwijskwaliteit
  • veelvuldig te overleggen over praktische en pedagogische punten

Het gebouw past bij onze Freinet-visie en de rechten van het kind. In onze gebouwen (en de inrichting ervan) voelen kinderen zich veilig. Ze kunnen er thuiskomen. De school staat in dienst van het kind.

De diversiteit die kinderen meebrengen vanuit hun achtergrond en het werken met deze ervaringen leidt tot wederzijds begrip en verbondenheid die schoolmuren overstijgt. Kennis van mekaars leefwereld leidt tot meer zorg voor elkaar en de omgeving.

De buurt en de school werken op verschillende manieren samen. Buurtbewoners en ouders komen naar school voor activiteiten, cursussen, feesten, … Samen werken, workshops geven, … iedereen bouwt mee aan de school!